NOVA STOPA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

STOPA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE za razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2015.:   12,14%!

HNB je u NN br 1/15 objavila novu ”prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita” koja se prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuje za izračun ”referentne stope” te za izračun stope zakonske zatezne kamate.

Nova prosječna kamatna stopa prema objavi HNB-a je 5,14% što znači da je nova stopa zakonske zatezne kamate (koja se obračunava kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika kao i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze) za isporuke roba ili usluga koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.  12,14% (5,14 – 1 + 8).

 POSTO